Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Skador på fasaden av klätterväxter

Räknas skador på fasaden av klätterväxter som ett dolt fel? Som vid nästan alla konflikter gällande dolda fel så är det svårt att sia om ett utfall.

Växter på en fasad skapar ett romantiskt, personligt intryck för hela bostaden. Det är den stora fördelen - och anledningen - till varför många väljer att klä fasaden med exempelvis murgröna, klätterhortensia eller vildvin. Finns det klätterväxter så kan en köpare räkna med vissa fel och skador på fasaden. På samma sätt som en köpare exempelvis, baserat på husets ålder, kan räkna med att vissa åtgärder kommer att behöva utföras.

Det finns emellertid nackdelar med klätterväxter också. En av de stora är att dessa tenderar att skada fasaden. Det bör man vara uppmärksam på inför ett köp av en villa där klätterväxter finns. Den dagen man behöver ta bort dem - exempelvis i samband med en ommålning - så kan stora skador komma att uppenbara sig. Skador som - vid en träfasad - kan innebära att växternas klätterfötter tar sig in mellan håligheter och därigenom orsaka fukt- och mögelskador.

Kan detta räknas som ett dolt fel? Här finns det inga prejudikat att luta sig mot. Rådet är därför att inta viss försiktighet inför ett köp av ett hus där klätterväxter finns på fasaden. En köpare kan räkna med att dessa har medfört vissa skador och baserat på hur länge de funnits så kan också skadorna vara mer - eller mindre - omfattande. Svårigheten är att undersöka i samband med besiktningen. Klätterväxter är täta och det är svårt att se igenom. Det skapar problematik och det ger endast signaler om huruvida en fasad tagit skada - och inte om hur omfattande skador handlar om.

Ta reda på vilka växter det handlar om

Rådet är att fråga säljaren om hur länge växterna suttit, vilka växter det handlar om samt om säljaren i fråga åtgärdat någonting på fasaden under åren som passerat. Gällande typ av klätterväxt så finns det en skillnad.

Vissa växter ger större skador än andra. En del klätterväxter har sugfötter och det är dessa som orsakar största skada. Klätterhortensia, klättervildvin och murgröna är tre exempel på sådana växter. Har villan dessa klätterväxter på fasaden så kan man som eventuell köpare räkna kallt med att skador - i någon omfattning - finns dolt under.

Vilken typ av fasad det handlar om har också en betydelse. De fasader som tar störst skada av klätterväxter är fasader av trä. Detta medan exempelvis fasader av tegel och puts inte riskerar samma skador - där handlar det mestadels om fula märken.

Så undviker du en konflikt

Vänder man på frågan så kan några andra råd ges. Du som husägare som planerar att anlägga klätterväxter på din fasad kan göra detta med en tanke på skademinimering. Detta för din egen skull - eller med en tanke på vad som kan hända vid en eventuell, framtida försäljning.

Det som rekommenderas är att:

  1. Välja växter som saknad klätterfötter - så kallade självklättrare och istället snegla mer åt andra klätterväxter såsom exempelvis hak- och spärrklättrare (klätterrosor och klängrosor) som inte åsamkar samma skada och

  2. använda ett externt hjälpmedel. Det senare innebär att en spalje sätts upp och blir det primära som växterna klättrar på. Det är en bra lösning.

Går klätterväxter att avlägsna?

Klätterväxter går att avlägsna från en fasad, med det kräver ett relativt hårt jobb. Rådet är att jobba metodiskt och avlägsna varje rot för sig. Klipp av rötterna snarare än att dra bort dem - det riskerar att skada fasaden än mer. Använd ett miljövänligt tvättmedel för att doppa en rotborste och gnugga bort rötternas fästen. Vid vissa rötter - som sitter hårdare - kan en stålborste fungera bättre.

klätterväxter på fasaden, vildvin, murgröna

Högtryckstvätt bör undvikas. Vattnet riskerar att penetrera fasaden, tränga sig in och skapa fuktskador. Det gäller även vid putsade fasader och vid tegelhus: vatten kan tränga in i springor och skapa frostsprängning i samband med att kylan kommer.

Jobbet med att ta bort klätterväxter är krävande och det bör kompletteras med att fasadens skador åtgärdas direkt - exempelvis genom en ommålning. I samband med borttagning ska även säkerställas att växterna inte återkommer - det sker genom att rötterna, grundligt, avlägsnas.

Utöver den negativa konsekvensen på fasaden bör en köpare fundera på risken med anlagda rabatter i nära anslutning till husgrunden. Växternas rötter kan gå ner och skada dräneringen.

Liknande artiklar

Räknas skadedjur som dolt fel?

Rötskador dolt fel – säljare fick betala ersättning

Livslängd på tak

Vi ser till dina rättigheter när du köper hus!
29 Jul 2020