Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Riskkonstruktioner källare

Riskkonstruktioner fordrar en mycket noggrann besiktning för att uppkomna fel ska kunna klassas som dolda. Källaren är ett område med många riskkonstruktioner.

Vad är en riskkonstruktion?

Som husköpare har man alltid undersökningsplikt, och ju äldre ett hus är, desto mer noggrann måste man vara. Av naturliga skäl ökar ju riskerna att det ska finnas ett dolt fel med husets ålder. Dessutom finns vissa husdelar där det oftare upptäcks fel än andra. Konstruktioner som kräver god fackkunskap och byggtekniskt kunnande att få till på rätt sätt, och där hemmafixande kan leda till problem med till exempel fukt och mögel. Sådana områden kallas riskkonstruktioner. 

”Ofta märker man bara med ögonen eller näsan att en källare har drabbats av problem, men ibland varken syns eller luktar det”

I källare förekommer ofta riskkonstruktioner. Det kan handla om en platta på mark som isolerats undertill, en uteluftsventilerad krypgrund med högt fukttillskott från marken, eller att källaren isolerats invändigt och gör väggarna kalla och fuktiga. Ofta märker man bara med ögonen eller näsan att en källare har drabbats av problem, men ibland varken syns eller luktar det. När man som spekulant är intresserad av ett hus ska man därför alltid anlita en professionell besiktningsman. Om denne pekar ut några områden där man bör undersöka noggrannare ska man dessutom ta in en specialiserad besiktningsman som noggrannare kan undersöka om det föreligger något dolt fel. Vad gäller källare går vi här igenom några typiska riskkonstruktioner där man alltid måste vara extra uppmärksam.

Invändigt isolerad källare

Oftast är källare isolerade från utsidan, och då är konstruktionen oftast att betrakta som säker. Källare som gjorts om för att fungera som extra bostadsutrymme får dock en invändig isolering, och detta är en riskkonstruktion. Invändig isolering i källare kan nämligen leda till att väggarna blir kalla och fuktiga, och ökar risken för mögelbildning.

Vid besiktningen måste du alltid höra med ägaren hur källaren är isolerad, vem som utfört arbetet och när arbetet är utfört. Om källaren är invändigt isolerad, ta alltid in en expert på ventilation och fuktskador som kan göra en bedömning. Finns risk för uppkomna fuktskador måste man ibland ta upp ett hål i väggen och mäta fukthalten, samt, om inga problem finns, bedöma riskerna för framtida problem till följd av konstruktionen.

Krypgrund eller plintgrund

I krypgrund uppstår ofta problem med fukt. Ofta beror det på en kombination av högt fukttillskott från marken och alltför kraftig isolering i golvbjälklaget. Det gör att grunden får för dålig luftgenomströmning och blir kall och fuktig.

Även i plintgrund finns risk för problem. Särskilt gäller det där man satt upp en sockel av gles träpanel, som hindrar luftgenomströmningen. En typisk varningssignal som kräver att man gör en noggrann undersökning.

Betongplatta på mark

Oftast isoleras betongplattor underifrån , vilket säkerställer att plattan blir torr och varm. Men på hus som byggdes mellan 60- och 80-talet, och framför allt under 70-talet, så isolerades plattan ibland ovanifrån, och dessa hus får ofta problem med fukt.

Som köpare gäller det vid köp av hus från den här tiden att skaffa sig tydlig information om hur huset är byggt, helst genom ritningar. Ofta kan man som sagt upptäcka mögel och fukt vid en ytlig inspektion, men ibland krävs en specialist med avancerad mätutrustning.Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!

 

24 Nov 2020