Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Ersattes för dolda fel trots köp i befintligt skick

Här berättar vi om ett rättsfall som handlar om en bostadsrätt i Stockholm. Köparna tilldömdes ersättning trots att de hade köpt en bostadsrätt i befintligt skick.

Ett gift par köpte våren 2007 en bostadsrätt i Stockholm. Priset var 12,8 miljoner kronor. Bostaden i fråga var en vindsvåning som enligt kontraktet överläts i det skick det förelåg vid köpet och med aktuell utrustning. Enda undantaget för det befintliga skicket var säljarens åtaganden om flyttstädning.

Men det köpande paret upptäckte snart ett antal dolda fel i lägenheten. Bland annat hittade man brister i våtrum, bland annat felaktig isolering, avsaknad av fuktspärr, samt en del fel på takterrasserna. Därför väcktes talan vid tingsrätten, där köparna krävde att säljarna skulle förpliktigas att betala ersättning på närmare 520 000 kronor för påstått icke åtgärdade garantifel.

Ingen dold paragraf

Tingsrätten konstaterade i sin dom att paragrafen som gällde i det aktuella fallet inte hade dolts på något sätt och därför var det tydligt att köparen ålagts att undersöka bostaden och att den överlåtits i befintligt skick. Det fanns heller inget stöd för att säljarna ska ha lämnat någon garanti, därför fanns inga skäl för att det skulle utgå någon garantiersättning.

När det gäller de påtalade felen med våtrummen så såg dock rätten annorlunda på ansvaret. Visserligen ansåg man att det saknades stöd för att det skulle saknas fungerande tätskikt, tvärtom talade det mesta för att det var precis tvärtom. Vad gäller isoleringen så konstaterade rätten dock att mätningar visat att temperaturen under vintern ska ha varit så låg att badrummet ska ha varit svårt att använda, även då värmen har varit fullt påslagen. Man anser därför att den bristfälliga uppvärmningen, eller isoleringen, ska har varit omöjlig att upptäcka eftersom inspektionen gjordes på sommaren. Därför anser man att det handlar om ett dolt fel.

Lägenheten såldes i befintligt skick

Lägenheten såldes visserligen i så kallat befintligt skick, men rätten ansåg ändå att bostaden varit i ett väsentligt sämre skick än vad köparna kunde ha förväntat sig. Säljarna hade även fått chansen att rätta till felet, men underlåtit att göra så. Dessutom konstaterar rätten att det hade krävts så stora insatser för att åtgärda den dåliga isoleringen att hela badrummet hade behövts rivas ut. Köparna tvingades alltså göra detta kostnadskrävande arbete själva. Säljarna åläggs därför att betala 215 000 kronor plus ränta för att ersätta kostnaden för felen i badrummet. Dessutom tilldömdes köparna ersättning för hinder och men i nyttjandet. Den summan bedömdes till halva det yrkade beloppet, 18 000 kronor.

Källa: Dagens juridik 

Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!

 

8 May 2018